Regulamin Beach Volleyball Business Cup Gdańsk 2017

 

 1. Definicje

  Ilekroć w dalszej treści niniejszego dokumentu jest mowa o:

  Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy dokument.

  Organizatorzenależy przez to rozumieć firmę Human Concept&Solutions Monika Reszko, z siedzibą w Gdańsku, REGON: 871639609, NIP:767-144-59-39.

  Zgłaszającymnależy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego, który dokonał zgłoszenia swoich pracowników do udziału w Turnieju poprzez formularz zgłoszeniowy.

  Uczestniku - należy rozumieć przez to pracownika Zgłaszającego wskazanego w formularzu zgłoszeniowym do uczestnictwa w Turnieju.

  Drużynie - należy przez to rozumieć zespół zgłoszony przez Zgłaszającego, występujący pod nazwą wskazaną w formularzu zgłoszeniowym, składającą się z maksymalnie trzech osób.

  Formularzu zgłoszeniowym - należy przez to rozumieć umieszczony w postaci elektronicznej na stronie internetowej Turnieju (www.bvbcup.pl) formularz zgłoszenia uczestnictwa.

  Turniejunależy przez to rozumieć Beach Volleyball Business Cup Gdańsk 2017, który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 r., na Stanionie Letnim w Gdańsku Brzeźno.

  Karcie Uczestnika - należy przez to rozumieć wypełniony przez Uczestnika, a przekazany przez Zgłaszającego Organizatorowi druk, zawierający podstawowe informacje i oświadczenia Uczestnika, którego skan powinien zostać przesłany Organizatorowi pocztą e-mail, a oryginał wtórnie pocztą zwykłą na adres Organizatora.

  Potwierdzeniu zgłoszenia - należy przez to rozumieć wiadomość e-mail wysłaną przez Organizatora, w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia do udziału w Turnieju.

  Potwierdzeniu udziału - należy przez to rozumieć wiadomość e-mail wysyłaną przez Organizatora w ciągu 7 dni po wniesieniu opłaty zgłoszeniowej przez Zgłaszającego, potwierdzającą udział Zgłaszającego w Turnieju.

  PZPS - należy przez to rozumieć Polski Związek Piłki Siatkowej.

  WZPS - należy przez to rozumieć Wojewódzkie Związki Piłki Siatkowej.

  Stosunku małych punktów - należy przez to rozumieć stosunek liczby punktów wygranych do liczby punktów przegranych we wszystkich setach rozegranych przez Drużynę w Turnieju.

  FIVB - Federation Internationale de Volleyball.

  Opłacie zgłoszeniowej - Należy przez to rozumieć opłatę, którą Zgłaszający ma wpłacić na rachunek bankowy Organizatora wskazany w fakturze proforma zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a wpłata która warunkuje udział w Turnieju.

 2. Cele Turnieju

  1. Integracja pracowników Zgłaszającego podczas zawodów sportowych.

  2. Promocja zasad zdrowego współzawodnictwa.

  3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.

  4. Popularyzacja i rozpowszechnienie siatkówki plażowej jako prostej formy aktywności ruchowej.

 3. Obowiązki Organizatora

  1. Organizator w ramach organizacji Turnieju zapewni Uczestnikom boiska do gry w siatkówkę plażową, wyposażone w odpowiednie siatki, o wymiarach 16x8 m (dwie połowy o wymiarach 8x8 m) w liczbie 4.

  2. Organizator zapewni również piłki do rozgrywania meczów w ramach Turnieju.

  3. Organizator zapewni boisko boczne przeznaczone na rozgrzewkę dla drużyn aktualnie niewystępujących w meczach turniejowych (zapewnienie piłek do rozgrzewki dla drużyn leży po stronie Zgłaszających).

  4. Organizator zapewni obsługę sędziowską oraz puchary i medale dla Drużyn, które zajmą miejsca 1-3.

 4. Warunki Uczestnictwa

  1. Uczestnikami mogą być wyłącznie amatorzy, tzn. osoby nie zgłoszone do rozgrywek w sezonie 2015/2016 i 2016/2017 przez WZPS i PZPS (we wszystkich kategoriach rozgrywkowych PZPS). Przepis ten nie dotyczy osób zgłoszonych do rozgrywek, ale które nie rozegrały żadnego spotkania w trakcie obecnego sezonu.

  2. Zgłaszający do udziału w Turnieju może dokonać zgłoszenia maksymalnie dwóch trzyosobowych drużyn (nie dotyczy zwycięzcy poprzedniej edycji turnieju).

  3. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, wypełnionej dla każdego biorącego udział karty uczestnika oraz dokonanie opłaty zgłoszeniowej w Turnieju.

  4. Uczestnikiem Turnieju może zostać tylko osoba pełnoletnia, wskazana przez Zgłaszającego będąca pracownikiem firmy, w formularzu zgłoszeniowym.

  5. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać do dnia 2 czerwca 2017 roku. W związku z ograniczoną liczbą miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń.

  6. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator prześle Zgłaszającemu, na wskazany przez Zgłaszającego w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, potwierdzenie zgłoszenia wraz z kartami uczestników.

  7. Po uzupełnieniu kart przez Uczestników Zgłaszający niezwłocznie przekaże wypełnione karty drogą elektroniczną Organizatorowi (w postaci skanu) oraz oryginały pocztą zwykłą na adres Organizatora.

  8. Po otrzymaniu wypełnionych kart Organizator prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną fakturę pro forma ze wskazanym terminem płatności i numerem rachunku bankowego, na podstawie której Zgłaszający dokona opłaty zgłoszeniowej. Za datę płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.

  9. Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy Organizatora Organizator przekaże Zgłaszającemu na wskazany przez Zgłaszającego w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail potwierdzenie udziału w Turnieju.

  10. Brak terminowej wpłaty może skutkować niedopuszczeniem drużyny do udziału w Turnieju.

  11. W ciągu 14 dni od zarejestrowania wpłaty, Organizator wystawi Zgłaszającemu fakturę zaliczkę, która zostaje przesłana na adres e-mail Zgłaszającego wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

  12. Uczestnicy przypisani do danej drużyny, reprezentują tylko i wyłącznie tą drużynę bez możliwości jej zmiany.

  13. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania Drużyny w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry Uczestnika niezgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym lub w przypadku gdy Uczestnicy swoją grą lub zachowaniem utrudniają przeprowadzenie Turnieju.

  14. Zgłaszający wyraża zgodę na niewyłączne, nieodpłatne, nieograniczone w czasie korzystanie przez Organizatora z nazwy oraz logotypu Zgłaszającego oraz informacji o jego uczestnictwie w Turnieju wyłącznie w celach marketingowych i reklamowych mających zmierzających do promocji kolejnych edycji Turnieju. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta za pisemnym oświadczeniem Zgłaszającego.

 5. Opłaty za udział w Turnieju

  1. Organizator ustala następujące opłaty zgłoszeniowe za udział w Turnieju:

   1. za zgłoszenie jednej drużyny dokonane do dnia 31 maja 2017 roku – 1000 PLN netto (słownie: jeden tysiąc złotych),

   2. za zgłoszenie jednej drużyny dokonane po dniu 1 czerwca 2017 roku – 1500 PLN netto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),

   3. za zgłoszenie drugiej drużyny po 1 czerwca 2016 roku – 1000 PLN netto (słownie: jeden tysiąc złotych).
  2. Do wskazanych wyżej kwot Organizator doliczy podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury pro forma.

  3. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

  4. Poza wypadkami wskazanymi poniżej w treści Regulaminu opłata zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi.

  5. Opłata zgłoszeniowa nie podlega również przepisaniu na innego Zgłaszającego lub na inny rok Turnieju.

 6. Zasady rozgrywania Turnieju

  1. Turniej rozgrywany będzie w miłej i przyjaznej atmosferze, w zgodzie z zasadami fair play, a Uczestnicy zobowiązują się do ich przestrzegania.

  2. Turniej rozegrany zostanie z udziałem maksymalnie 26 (dwudziestusześciu) drużyn.

  3. Turniej zostanie rozegrany w dwufazowym sytemie Turnieju: grupowej oraz brazylijskiej w ciągu jednego dnia, tj. 10 czerwca 2017 r. 

  4. Organizator określi liczbę drużyn w grupach, a także warunki awansu drużyn (ilość drużyn, która awansuje z każdej grupy) z fazy grupowej do pucharowej po ostatecznym zamknięciu listy zgłoszonych drużyn, w informacji rozesłanej do Zgłaszających.

  5. [Faza grupowa] Faza grupowa będzie polegała na rozegraniu w danej grupie spotkań system „każdy z każdym”.

  6. Za każdy wygrany mecz w fazie grupowej drużynie przyznane zostaną 2 (dwa) punkty.

  7. Za każdy przegrany mecz w fazie grupowej drużynie zostanie przyznany 1 (jeden) punkt.

  8. Miejsce każdej drużyny w grupie zostanie określone w oparciu o liczbę kolejno: odniesionych zwycięstw, stosunek setów, stosunek małych punktów, większa ilość zdobytych małych punktów oraz bezpośredni pojedynek.

  9. [Druga faza] Druga faza Turnieju rozgrywana będzie systemem brazylijskim.

  10. Każda drużyna może się składać z maksymalnie 3 (trzech) Uczestników: dwóch graczy na boisku i jednego rezerwowego.

  11. Dozwolone są zmiany zawodników w trakcie poszczególnych spotkań meczowych.

  12. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji całej drużyny w wypadku niestawienia się na mecz po wcześniejszym wywołaniu tzw. walkower. Drużyna ukarana dyskwalifikacją nie otrzymuje żadnych dużych punktów za dany mecz, natomiast drużyna przeciwna uzyskuje dwa duże punkty za dany mecz.

  13. Organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia rozgrywek Turnieju w oparciu o drużyny żeńskie, męskie lub mieszane. O utworzeniu odrębnych grup Organizator zadecyduje po zamknięciu listy zgłoszeń.

  14. Drużyny zostaną rozlosowane do poszczególnych grup w trakcie spotkania organizacyjnego, którego datę i miejsce wskaże Organizator w drodze korespondencji mailowej po zamknięciu rejestracji. W spotkaniu powyższym mogą uczestniczyć przedstawiciele Zgłaszających.

  15. Organizator w ciągu 1 dnia po odbyciu spotkania organizacyjnego przekaże Zgłaszającym na adresy e-mail wskazane w formularzu zgłoszeniowym szczegółowy terminarz rozgrywek i podział drużyn na grupy. Zgłaszający jest odpowiedzialny za przekazanie powyższych informacji Uczestnikom - członkom Drużyn.

  16. Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową FIVB na lata 2014-2017 recypowanymi przez PZPS – dostępnymi na stronie internetowej www.pzps.pl.

  17. W przypadku złych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora uniemożliwiających przeprowadzenie Turnieju, Turniej może zostać skrócony lub przeniesiony w inne miejsce. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej www.bvbcup.pl.

 7. Rezygnacja ze Zgłoszenia w Turnieju

  1. Rezygnację z udziału w Turnieju Zgłaszający powinien złożyć Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: info@bvbcup.pl

  2. Rezygnacja powinna zostać złożona w terminie nie później niż 15 dni przed datą Turnieju.

  3. W przypadku złożenia rezygnacji w terminie wskazanym w pkt 7.2. powyżej Organizator zwróci Zgłaszającemu 100% opłaty zgłoszeniowej wpłaconej przez Zgłaszającego.

  4. W przypadku złożenia rezygnacji po terminie wskazanym w pkt 7.2. powyżej Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty zgłoszeniowej.

  5. Organizator potwierdzi przyjęcie rezygnacji Zgłaszającego wiadomością e-mail na adres poczty elektronicznej Zgłaszającego.

  6. W przypadku braku możliwości udziału Uczestnika w Turnieju z przyczyn niezależnych, Organizator dopuszcza możliwość dopuszczenia do udziału w Turnieju innej osoby w miejsce ww. Uczestnika (nowy Uczestnik musi spełniać warunki uczestnictwa w Turnieju określone niniejszym Regulaminem).

  7. Wskazanie przez Zgłaszającego innego członka drużyny, w przypadku, o którym mowa w pkt. 7.6. powinno zostać dokonane w formie pisemnej, przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@bvbcup.pl w terminie na 5 (pięć) dni roboczych przed datą Turnieju.

  8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności kontuzji Uczestnika Zgłaszający za zgodą Organizatora ma prawo do zmiany jednego z Uczestników danej drużyny najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem rozegrania Turnieju. W takim przypadku obowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania dodatkowej karty Uczestnika. Oryginał wypełnionej karty musi zostać dostarczony Organizatorowi najpóźniej w dniu poprzedzającym datę Turnieju. Organizator zastrzega sobie prawa odmowy wydania dodatkowej karty Uczestnika.

 8. Odpowiedzialność

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

  2. W sytuacji odwołania Turnieju, o której mowa w pkt. 9.1. stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 7.3.
  3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed i w trakcie trwania Turnieju, jak również po jego zakończeniu, a mające związek z Turniejem. Każdy z Uczestników bierze udział w Turnieju na własne ryzyko, w szczególności Uczestnik ponosi ryzyko kontuzji oraz konsekwencji zdrowotnych wynikających ze swojego stanu zdrowia. Jeżeli Uczestnik ma wątpliwości co do możliwości uczestniczenia w Turnieju powinien skonsultować się z odpowiednim lekarzem. Zgłoszenie i uczestnictwo w Turnieju przez Uczestnika są uznawane za tożsame z brakiem przeciwwskazań.

  4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom oraz osobom trzecim.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje, zdarzenia losowe i wypadki w czasie trwania Turnieju.

  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

  7. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

 9. Postanowienia końcowe

  1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Turnieju.

  2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

  3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

  4. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  5. Organizator ma prawo do usunięcia z terenu rozgrywania Turnieju każdego Uczestnika pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, bądź też zachowującego się agresywnie. Drużyna, której członkiem jest ww. Uczestnik podlega dyskwalifikacji.

  6. Uczestnicy i Zgłaszający nie mogą bez zgody Organizatora dokonywać jakiejkolwiek rejestracji (dźwięku, obrazu) Turnieju.

  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustaw i Kodeksu Cywilnego.

  8. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego regulaminu.

  9. Nieznajomość Regulaminu Turnieju nie zwalnia Zgłaszającego i Uczestnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.

  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

  11. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

   • na stronie internetowej Turnieju www.bvbcup.pl,
   • w punkcie informacyjnym na terenie Turnieju.

  12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Turnieju.

 

Patronat honorowy

Patronat medialny